Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp Deklaracji

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie
do strony internetowej Strona internetowa Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrzu.

Data publikacji: 2012-07-30
Data aktualizacji: 2020-12-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie internetowej COPOW Zabrze

Strona internetowa Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrzu posiada następujące ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • podwyższony kontrast

 • tryb szarości

 • tryb negatywu

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej
przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Grzegorz Jastrzębski, gjastrzebski@copowzabrze.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 272 21 02.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność Architektoniczna

Dostępność do obiektów i lokali Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrzu oraz placówek
opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez COPOW:

 1. COPOW – Budynek położony jest przy ul. Jordana 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przed każdym z wejść znajdują się schody. Siedziba jednostki znajduje się na II piętrze w lokalu nr 11. W budynku nie ma windy. W jednostce nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

 2. POW1 – Budynek położony jest przy ul. Budowlanej 26a. Do budynku prowadzi jedno wejście. Przed wejściem znajdują się schody z jednym stopniem. Przy ogrodzeniu znajduje się domofon. Dom jest jędnopiętrowy. Sprawy można załatwiać na parterze. W jednostce nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

 3. POW2 – Budynek położony jest przy ul. Zwycięstwa 1. Do budynku prowadzi jedno wejście. Siedziba jednostki znajduje się na II piętrze w lokalu nr 5. W budynku nie ma windy. W jednostce nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

 4. POW3 – Budynek położony jest przy ul. Kossaka 21. Do budynku prowadzi jedno wejście. Siedziba jednostki znajduje się na I piętrze w lokalu nr 2. Przy drzwiach znajduje się domofon. W budynku nie ma windy. W jednostce nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

 5. POW4 – Budynek położony jest przy ul. Nyskiej 30. Do budynku prowadzi jedno wejście. Siedziba jednostki znajduje się na wysokim parterze w lokalu nr 1. Przed wejściem znajdują się schody. Przy drzwiach znajduje się domofon. W budynku nie ma windy. W jednostce nie ma toalet dla osób
  niepełnosprawnych.

 6. POW5 – Budynek położony jest przy ul. Niepokólczyckiego 45. Do budynku prowadzi jedno wejście. Przed wejściem znajdują się schody z jednym stopniem. Przy ogrodzeniu znajduje się domofon. Dom jest jędnopiętrowy. Sprawy można załatwiać na parterze. W jednostce nie ma toalet dla osób
  niepełnosprawnych.

 7. POW6 – Budynek położony jest przy ul. Ratuszowej 3. Do budynku prowadzi jedno wejście. Siedziba jednostki znajduje się na I piętrze w lokalu nr 3. W budynku nie ma windy. W jednostce nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

 8. POW7 – Budynek położony jest przy ul. Stalmacha 11. Do budynku prowadzi jedno wejście. Siedziba jednostki znajduje się na II piętrze w lokalu nr 3. W budynku nie ma windy. W jednostce nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

 9. POW8 – Budynek położony jest przy ul. Bytomskiej 92. Do budynku prowadzi jedno wejście. Siedziba jednostki znajduje się na II piętrze w lokalu nr 7. W budynku nie ma windy. W jednostce nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

 10. POW9 – Budynek położony jest przy ul. Park Hutniczy 15. Do budynku prowadzi jedno wejście. Siedziba jednostki znajduje się na I piętrze w lokalu nr 2. Przed wejściem znajdują się schody. W budynku nie ma windy. W jednostce nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

 11. POW10 – Budynek położony jest przy ul. Park Hutniczy 15. Do budynku prowadzi jedno wejście. Siedziba jednostki znajduje się na wysokim parterze w lokalu nr 1. Przed wejściem znajdują się schody.
  W budynku nie ma windy. W jednostce nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrzu obsługuje placówki opiekuńczo-wychowawcze w Zabrzu, w związku z tym wszelkie sprawy administracyjne załatwiane są w budynku COPOW-u, w Zabrzu przy ul. Jordana 2/11.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

 1. Informacje mogą być przekazane w formie cyfrowej. Możliwość przekazania informacji ustnie.