RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i danych transmisyjnych

INFORMACJE OGÓLNE
Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: ,,Administrator”) jest
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrzu przy ul. dr. Henryka Jordana 2/11,
reprezentowane przez Pana Dyrektora Marka Dziembę,
tel. 32 272 21 02, strona internetowa: www.copowzabrze.pl,
e-mail: copow@copowzabrze.pl,
NIP: 6482797737,
REGON: 385128990

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Marcinem Zemłą:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail:
marcin@informatics.jaworzno.pl
2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych: ul. dr. Henryka Jordana 2/11, 41-800 Zabrze

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

– ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
– ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
– uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 października 2010r. nr LIX/779/10 sprawie nadania statutu Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu,
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
– ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
– ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.